3. Pharmatopia TU

฿1,500

Module6 S2 การประเมินความคุ้มค่าของนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในบริการสุขภาพและการใช้ยา

฿1,500

Module6 S1 นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในบริการสุขภาพและการใช้ยา

฿1,500

Module5 S2 การจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

฿1,500

Module5 S1 การบูรณาการระบบประกันสุขภาพและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

฿1,500

Module4 S2 การจัดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 2

฿1,500

Module2 S1 บริการสุขภาพภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง

฿1,500

Module2 S2 ภาวะผู้นำในบริการสุขภาพ

฿1,500

Module3 S1 การจัดการความเสี่ยงและประโยชน์ในบริการสุขภาพและการใช้ยา

฿1,500

Module3 S2 แนวคิดและการประยุกต์ใช้การประเมินความเสี่ยง และประโยชน์ในบริการสุขภาพและการใช้ยา

฿1,500

Module4 S1 การจัดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 1

฿1,500

Module1 S1 การกำหนดกลยุทธ์สำหรับระบบสุขภาพ

฿1,500

Module1 S2 การประเมินผลกลยุทธ์สำหรับระบบสุขภาพ

฿1,200

Vision, Mission & Organization Redesign

฿899

Neuromyth มายาคติเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท

฿899

Emotion อารมณ์: โกรธ กลัว เศร้า รัก เหงา เฝ้าคอย

฿899

Metacognition อภิปัญญา: รู้จักตนเองและเข้าใจตนเอง

฿899

Thinking ความคิด: หลากแง่มุมของการคิดและจัดการชีวิต

฿899

Memory ความทรงจำ: การลืม การจำ และการเสริมสร้างความจำ

฿899

Death & Farewell (Death 2)
ความตายกับการลาจาก: ห้วงสุดท้ายของลมหายใจ

฿899

Death & Identity (Death 1)
ความตายกับตัวตน: แตกสลายแม้ร่างกายยังคงอยู่

฿899

Sex & Liberation (Sex 2)
เซ็กส์กับอิสรภาพ: เพศในสังคม อคติและเสรีภาพของตัวตน

฿899

Sex & Senses (Sex 1)
เซ็กส์กับสัมผัส: ร่างกาย ความใคร่ และสัมผัสที่หลงใหล

฿899

Life & Purpose (Life 2)
ชีวิตกับเจตจำนง: เป้าหมายและแรงขับเคลื่อนมนุษย์

฿899

Brain, Mind, and Education: The Foundation of Learning
สมอง จิต และการศึกษา: รากฐานการเรียนรู้

« » page 1 / 3