เกี่ยวกับเรา

หน้าหลัก /

เกี่ยวกับเรา

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 มีภารกิจด้านการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านทรัพยากรมนุษย์ ผ่านงานวิจัยและวิชาการ จัดกิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคมและชุมชน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนรากฐานของสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย

TU NEXT จะเป็นอีกหนึ่งโครงการของ TU Initiative ในการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ของมหาวิทยาลัย และถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การบริหารงานของมหาวิทยาลัยในการพัฒนารูปแบบ ความร่วมมือแห่งอนาคต Future Collaboration ที่ดึงภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตรมาร่วมดำเนินโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน  พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ของประเทศไทยเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการให้บริการดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งใน 13 หมุดหมายสู่เศรษฐกิจ สร้างมูลค่าภายใต้กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570)

TU NEXT เป็นโครงการที่จะยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้ที่บูรณาการสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย พร้อมทั้งระบบการวัดผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน และสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ให้เกิดการ สร้างเครือข่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน

VISION

วิสัยทัศน์

“ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์เป็นสถาบันแกนหลัก
ในการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย ”

พันธกิจ (MISSION)

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์มีภารกิจรับผิดชอบ ดำเนินการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านทรัพยากรมนุษย์ผ่านงานวิจัยและวิชาการ จัดกิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคมและชุมชนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต บนรากฐานของสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย

ค่านิยมหลัก (CORE VALUE)
ของสถาบัน คือ NEXT

N (Network Communication) การสร้างเครือข่ายการทํางาน : การสร้างเครือข่ายการทํางานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในภายนอกองค์กร รวมถึงการมุ่งเน้นให้บุคลากร มีทักษะในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ

Ex (Expertise) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน : ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ ความสามารถของตน ในการปฏิบัติงาน ด้วยการศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์

T (Teamwork) การทํางานเป็นทีม : การที่บุคลากรมีความรัก
สามัคคีกัน ร่วมแรงร่วมใจในการทํางานเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน

โดยในปี 2564 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศในการ Reskill & Upskill ที่สามารถเข้ามาเพิ่มเติมความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล เป็นการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี หรือออนไลน์ ที่ช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลา และสถานที่เรียน ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในเรื่องที่ตนเองสนใจได้ ผ่านแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า TU Next โดยมีคุณสมบัติเด่นในการพัฒนาแพลตฟอร์ม 4 ด้านนั่นคือ Learn Anywhere Anytime, Class Networking , TU Certificate และ Easy for all devices

Learn Anywhere Anytime

เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา

Class Networking

ได้เครือข่ายจากการเรียนรู้

TU Certificate

เข้าเรียนจบหลักสูตร
ได้ใบ Certificate จาก มธ.

Easy for all devices

ระบบใช้งานง่าย สะดวก
รองรับทุกอุปกรณ์