ผู้สอน

Q&A

โครงการนิเทศอาจารย์ใหม่ (ภาคการเรียนรู้ผ่านระบบ e-learning) ประจำปี 2567

โครงการนิเทศอาจารย์ใหม่ (ภาคการเรียนรู้ผ่านระบบ e-learning) ประจำปี 2567

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดให้มีภาคการเรียนรู้ผ่านระบบ e-learning (แพลตฟอร์มออนไลน์ TU NEXT) ระหว่างวันที่ 15-26 กรกฎาคม 2567

เกณฑ์การผ่านการอบรม
(ภาคการเรียนรู้ผ่านระบบ e-learning) :
1. ต้องมีระยะเวลาการเข้าอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของระยะเวลาการอบรมทั้งหมดบนระบบ TU NEXT และ
2. ต้องผ่านการทดสอบหลังอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ทำแบบทดสอบได้ไม่เกินจำนวน 2 ครั้ง)

เนื้อหาการอบรม
แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้
1. ความเป็นธรรมศาสตร์ Thammasat DNA (30 นาที)
โดย รศ.โรจน์ คุณเอนก

2. นโยบายคุณภาพที่ควรรู้สำหรับอาจารย์ใหม่ (30 นาที) และทำแบบทดสอบหลังอบรม
โดย ผศ.ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

3. ธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ และวินัยที่อาจารย์ควรรู้ (30 นาที) และทำแบบทดสอบหลังอบรม
โดย นายนัทธี ฤทธิ์ดี
ผู้อำนวยการกองนิติการ

ระยะเวลาการอบรมจำนวน 3 หัวข้อ: 1 ชั่วโมง 30 นาที

Current Status
Pre-order
Price
Closed
Get Started
This คอร์ส is currently closed

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email