ผู้สอน

Q&A

Module4 S1 การจัดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 1

การจัดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 1
เป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นวิชาชีพเภสัชกรรม (การจัดการเภสัชกรรมในระบบสุขภาพ)
Short Course Training Program in Pharmacy (Pharmacy Management in Health System)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ 4 การจัดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

วิทยากร:
ดร.กมล ไชยสิทธิ์
อาจารย์พิเศษ จากสมาคมโภชนาการและสมุนไพรเชิงบูรณาการ

รศ.ภญ.รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล
อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.กุสุมา ศรียากูล
อาจารย์จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พญ.ลลิตา ธีระสิริ
ประธานคณะกรรมการบริหารเครือบริษัท บัลวี-ศูนย์ธรรมชาติบำบัด

รศ.นพ.นรินทร์ วรวุฒิ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง

ภก.ฉัตรพิสุทธิ์ วิเศษสอน
อาจารย์พิเศษจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์

รศ.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์
อาจารย์จากหน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ภญ.จุราพร พงศ์เวชรักษ์
อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : เภสัชกร / ผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาอบรม: 345 นาที (5 ชั่วโมง 45 นาที)

Current Status
Not Enrolled
Price
฿1,500.00

คอร์ส Content

Expand All
หัวข้อการเรียนรู้ที่ 1 การดูแบบองค์รวมคืออะไร (What is holistic care?)
แบบทดสอบ หัวข้อการเรียนรู้ที่ 1
หัวข้อการเรียนรู้ที่ 2 ทางเลือกของการดูแลแบบองค์รวม (Choices of holistic care)
แบบทดสอบ หัวข้อการเรียนรู้ที่ 2
หัวข้อการเรียนรู้ที่ 3 รูปแบบของการจัดการการดูแลแบบองค์รวมในบริบทไทย (Models of holistic care in Thai context)
แบบทดสอบ หัวข้อการเรียนรู้ที่ 3
งานมอบหมาย (Assignment)
บทเรียน Content
0% Complete 0/1 Steps
แบบประเมินความพึงพอใจ

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email