ผู้สอน

Q&A

Module5 S2 การจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

การจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
เป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นวิชาชีพเภสัชกรรม (การจัดการเภสัชกรรมในระบบสุขภาพ)
Short Course Training Program in Pharmacy (Pharmacy Management in Health System)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ 5 การจัดการด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพและการเงิน

วิทยากร:
ผศ.ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย
อาจารย์จากคณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : เภสัชกร / ผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาอบรม: 430 นาที (7 ชั่วโมง 10 นาที)

Current Status
Not Enrolled
Price
฿1,500.00

คอร์ส Content

Expand All
แนะนำสู่บทเรียน (10 นาที)
หัวข้อการเรียนรู้ที่ 1 บัญชีและงบการเงินเบื้องต้น (3 ชั่วโมง)
แบบทดสอบ หัวข้อการเรียนรู้ที่ 1
หัวข้อการเรียนรู้ที่ 2 การบริหารต้นทุน และ จุดคุ้มทุน (1 ชั่วโมง)
แบบทดสอบ หัวข้อการเรียนรู้ที่ 2
หัวข้อการเรียนรู้ที่ 3 การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ (1 ชั่วโมง)
แบบทดสอบ หัวข้อการเรียนรู้ที่ 3
หัวข้อการเรียนรู้ที่ 4 การวิเคราะห์การจ่ายลงทุน (2 ชั่วโมง)
แบบทดสอบ หัวข้อการเรียนรู้ที่ 4
แบบประเมินความพึงพอใจ

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email