ผู้สอน

Q&A

Module5 S1 การบูรณาการระบบประกันสุขภาพและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

การบูรณาการระบบประกันสุขภาพและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
เป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นวิชาชีพเภสัชกรรม (การจัดการเภสัชกรรมในระบบสุขภาพ)
Short Course Training Program in Pharmacy (Pharmacy Management in Health System)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ 5 การจัดการด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพและการเงิน

วิทยากร:
อ.ดร.ภญ.ตวงรัตน์ โพธะ
อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศจ.(วุฒิคุณ) นพ.ถาวร สกุลพาณิชย์
ที่ปรึกษาจากกระทรวงสาธารณสุข

อ.ดร.ครรชิต สุขนาค
อาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และบริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

อ.นพ.ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน
อาจารย์พิเศษจากกระทรวงสาธารณสุข

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : เภสัชกร / ผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาอบรม: 450 นาที (7 ชั่วโมง 30 นาที)

Current Status
Not Enrolled
Price
฿1,500.00

คอร์ส Content

Expand All
แนะนำสู่บทเรียน (15 นาที)
หัวข้อการเรียนรู้ที่ 1 หลักการพื้นฐานของประกันสุขภาพ (Fundamentals of Health Insurance) (1 ชั่วโมง 45 นาที)
แบบทดสอบ หัวข้อการเรียนรู้ที่ 1
หัวข้อการเรียนรู้ที่ 2 หลักการพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์ในระบบสาธารณสุข (Fundamental Principles of economics in Public Health) (4 ชั่วโมง 15 นาที)
หัวข้อการเรียนรู้ที่ 3 การวิเคราะห์ต้นทุนในระบบสุขภาพ (Costs analysis in Health Care system) (30 นาที)
แบบทดสอบ หัวข้อการเรียนรู้ที่ 3
หัวข้อการเรียนรู้ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประกันสุขภาพด้วยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Increase efficiency of health insurance system through health economics concept) (45 นาที)
แบบประเมินความพึงพอใจ

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email