ผู้สอน

Q&A

Module1 S1 การกำหนดกลยุทธ์สำหรับระบบสุขภาพ

การกำหนดกลยุทธ์สำหรับระบบสุขภาพ (Strategy formulation for healthcare system)
เป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นวิชาชีพเภสัชกรรม (การจัดการเภสัชกรรมในระบบสุขภาพ)
Short Course Training Program in Pharmacy (Pharmacy Management in Health System)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ 1 การวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดการสำหรับระบบสุขภาพ
(Strategic planning and management for healthcare system)

วิทยากร:
รศ.ดร.ภญ.ชะอรสิน สุขศรีวงศ์
อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ภญ.กุสาวดี เมลืองนนท์
อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.พีระพล รัตนะ
อาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.ภญ.นันทนา ไกรแสง
อาจารย์จากกระทรวงสาธารณสุข

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : เภสัชกร / ผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาอบรม: 450 นาที (7 ชั่วโมง 30 นาที)

คำถามมีจำนวน 10 ข้อ เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

Current Status
Not Enrolled
Price
฿1,500.00

คอร์ส Content

Expand All
หัวข้อการเรียนรู้ที่ 1 บทนำและการวางแผน (2 ชั่วโมง 30 นาที)
แบบทดสอบ หัวข้อการเรียนรู้ที่ 1
หัวข้อการเรียนรู้ที่ 2 การวิเคราะห์และการประเมินสถานการณ์ (2 ชั่วโมง 30 นาที)
แบบทดสอบ หัวข้อการเรียนรู้ที่ 2
หัวข้อการเรียนรู้ที่ 3 การพัฒนาแผนกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภค (1 ชั่วโมง 30 นาที)
แบบทดสอบ หัวข้อการเรียนรู้ที่ 3
หัวข้อการเรียนรู้ที่ 4 การดำเนินกลยุทธ์ทางสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ (1 ชั่วโมง)
งานมอบหมาย (Assignment)
บทเรียน Content
0% Complete 0/1 Steps
แบบประเมินความพึงพอใจ

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email