ผู้สอน

Q&A

Module2 S2 ภาวะผู้นำในบริการสุขภาพ

ภาวะผู้นำในบริการสุขภาพ (Leadership in health services)
เป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นวิชาชีพเภสัชกรรม (การจัดการเภสัชกรรมในระบบสุขภาพ)
Short Course Training Program in Pharmacy (Pharmacy Management in Health System)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ 2 การบริหารในอนาคตสำหรับงานเภสัชกรรมและบริการสุขภาพ
(Future management for pharmacy and health services)

วิทยากร:
รศ.ดร.ภญ.ชะอรสิน สุขศรีวงศ์
อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ภญ.กุสาวดี เมลืองนนท์
อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.ดร.ภก.สุจินต์ นิทัศน์ปกรณ์
อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.พีระพล รัตนะ
อาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.ดร.ภญ.ศนิตา หิรัญรัศมี
อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม
Vice President of Government Data Solutions Digital Government Development Agency (DGA), The Prime Minister’s office

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : เภสัชกร / ผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาอบรม: 465 นาที (7 ชั่วโมง 45 นาที)

Current Status
Not Enrolled
Price
฿1,500.00

คอร์ส Content

Expand All
หัวข้อการเรียนรู้ที่ 1 ภาวะผู้นำ (1 ชั่วโมง 30 นาที)
แบบทดสอบ หัวข้อการเรียนรู้ที่ 1
หัวข้อการเรียนรู้ที่ 2 บทบาทของผู้นำในอนาคต (2 ชั่วโมง 30 นาที)
แบบทดสอบ หัวข้อการเรียนรู้ที่ 2
หัวข้อการเรียนรู้ที่ 3 การผลักดันองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (1 ชั่วโมง 30 นาที)
แบบทดสอบ หัวข้อการเรียนรู้ที่ 3
หัวข้อการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบงานและองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (1 ชั่วโมง 30 นาที)
หัวข้อการเรียนรู้ที่ 5 การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ มาใช้ในงานเภสัชกรรมและบริการสุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค (45 นาที)
งานมอบหมาย (Assignment)
บทเรียน Content
0% Complete 0/1 Steps
แบบประเมินความพึงพอใจ

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email