ผู้สอน

Q&A

Module2 S1 บริการสุขภาพภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง

บริการสุขภาพภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง (Future context of health services)
เป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นวิชาชีพเภสัชกรรม (การจัดการเภสัชกรรมในระบบสุขภาพ)
Short Course Training Program in Pharmacy (Pharmacy Management in Health System)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ 2 การบริหารในอนาคตสำหรับงานเภสัชกรรมและบริการสุขภาพ
(Future management for pharmacy and health services)

วิทยากร:
ผศ.ดร.ภญ.กุสาวดี เมลืองนนท์
อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.ดร.ภญ.ศนิตา หิรัญรัศมี
อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภก.วิรุณ เวชศิริ
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเภสัชกรรม บริษัท ARINCARE จำกัด

อ.ดร.สุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์
อาจารย์พิเศษ จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ภก.กฤษดา ลิมปนานนท์
อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภก.ร.อ.ธัชพล ชลวัฒนสกุล
อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : เภสัชกร / ผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาอบรม: 450 นาที (7 ชั่วโมง 30 นาที)

Current Status
Not Enrolled
Price
฿1,500.00

คอร์ส Content

Expand All
หัวข้อการเรียนรู้ที่ 1 บริการสุขภาพภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง (3 ชั่วโมง)
หัวข้อการเรียนรู้ที่ 2 การนำเครื่องมือและแบบจำลองใหม่มาใช้ในการจัดการองค์กร (1 ชั่วโมง)
หัวข้อการเรียนรู้ที่ 3 การบริหารจัดการภายใต้บริบทของงานเภสัชกรรมและบริการสุขภาพในอนาคต ข้อมูลขนาดใหญ่ (2 ชั่วโมง)
หัวข้อการเรียนรู้ที่ 4 การใช้ข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร (1 ชั่วโมง 30 นาที)
งานมอบหมาย (Assignment)
บทเรียน Content
0% Complete 0/1 Steps
แบบประเมินความพึงพอใจ

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email