2. TU Courses

Free

หลักสูตรใหม่ที่นี่เร็วๆ นี้

฿1,500

Module6 S2 การประเมินความคุ้มค่าของนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในบริการสุขภาพและการใช้ยา

฿1,500

Module6 S1 นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในบริการสุขภาพและการใช้ยา

฿1,500

Module5 S2 การจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

฿1,500

Module5 S1 การบูรณาการระบบประกันสุขภาพและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

฿1,500

Module4 S2 การจัดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 2

฿1,500

Module4 S1 การจัดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 1

฿1,500

Module3 S2 แนวคิดและการประยุกต์ใช้การประเมินความเสี่ยง และประโยชน์ในบริการสุขภาพและการใช้ยา

฿1,500

Module3 S1 การจัดการความเสี่ยงและประโยชน์ในบริการสุขภาพและการใช้ยา

฿1,500

Module2 S2 ภาวะผู้นำในบริการสุขภาพ

฿1,500

Module2 S1 บริการสุขภาพภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง

฿1,500

Module1 S2 การประเมินผลกลยุทธ์สำหรับระบบสุขภาพ

฿1,500

Module1 S1 การกำหนดกลยุทธ์สำหรับระบบสุขภาพ

Free

ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น (Political Philosophy) (GEN 216)

Free

รัฐธรรมนูญกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (GEN 211)

Free

นิเวศการเรียนรู้ : แนวคิดและกระบวนการขับเคลื่อนการศึกษา (GEN 215)

Free

หลักสูตรใหม่ที่นี่เร็วๆ นี้

฿899

การวางแผนชีวิตแบบองค์รวม

฿799

ติดอาวุธการนำเสนอแบบ 360 องศา

฿899

โภชนาการสร้างสุข

« » page 1 / 2