ผู้สอน


ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อัครา เมธาสุข
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

- ประสาทวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (Neuroscience for learning)
- ประสาทศึกษาศาสตร์ (Neuroeducation)
- ประสาทวิทยาศาสตร์การศึกษา (Educational Neuroscience)
- การเรียนรู้และจดจำ (Learning and Memory)
- การพัฒนาตนเอง ชีวิต และ การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning)
- การตายและการจบชีวิต (Death and End-of-life)
- รสนิยมทางเพศที่อยู่นอกกรอบสังคม (Kink and Fetish)
- การสอดประสานระหว่างสมองและเครื่องจักร (Brain-Machine Interface)
ชื่อ-นามสกุล
อาจารย์ ดร.นรุตม์ ศุภวรรธนะกุล
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

- ความหลากหลายทางเพศ (Sexual and Gender Diversity)
- เพศวิถีศึกษา (Sexuality Education)
- อัตลักษณ์ ความหลากหลาย และ การเรียนรู้ (Identity, Diversity and Learning )
- รัฐศาสตร์กับการปฏิรูปการศึกษา (Politics and Educational Reform)
- โลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรมและการศึกษา (Cultural Globalization and Education)Q&A

Life & Purpose (Life 2)
ชีวิตกับเจตจำนง: เป้าหมายและแรงขับเคลื่อนมนุษย์

คำอธิบาย :

ชีวิตของมนุษย์มีอะไรเป็นแรงขับเคลื่อนที่อยู่เบื้องหลัง ?

มีแนวทางใดหรือไม่ที่จะทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างถูกต้อง ?

คอร์สนี้จะชวนให้ได้สัมผัสมุมมองต่าง ๆ เกี่ยวกับชีวิต ด้วยองค์ความรู้ด้านจิตวิทยา สมอง มุมมองสังคมเชิงวิพากษ์ และการรื้อถอนโครงสร้างที่เป็นกรอบจำกัดความเข้าใจ ร่วมถอดรหัสการทำงานของร่างกายและจิตใจ อิทธิพลของสื่อที่กล่อมเกลาการก่อร่างความเชื่อของคนในสังคม สำรวจความจริงแท้ของ “ตัวตน” ที่อยู่ภายใน และทดลองวางแผนการเดินทางของชีวิตในวันนี้และวันข้างหน้า

หมายเหตุ: คอร์สนี้ใช้วิธีการเรียนรู้ผ่านการฟังเสียงผู้สอน โดยมีภาพ อะนิเมชัน และกิจกรรมให้ทำประกอบการฟัง

วิทยากร :

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครา เมธาสุข (อ.นอร์ท) ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2. อาจารย์ ดร.นรุตม์ ศุภวรรธนะกุล (อ.นอตติ) ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :  นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป และผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง

ระยะเวลาอบรม : 3 ชั่วโมง 48 นาที (228.79 นาที)

เอกสารประกอบการอบรม : สมุดบันทึกกิจกรรม Classworks Life 2

Current Status
Not Enrolled
Price
฿899.00

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email