4. Gen Next Academy

Free

ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น (Political Philosophy) (GEN 216)

Free

รัฐธรรมนูญกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (GEN 211)

Free

นิเวศการเรียนรู้ : แนวคิดและกระบวนการขับเคลื่อนการศึกษา (GEN 215)

Free

อารยธรรมและวัฒนธรรมของไทยในปัจจุบัน (GEN 210)

Free

Knowledge in Medicine; From daily life to existing challenge (GEN240)

Free

การปกครองท้องถิ่นไทย (GEN 212)

Free

TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน: นักบัญชีและนักลงทุนไม่รู้ไม่ได้ (GEN 213)

Free

สื่อสารวิกฤต วิกฤตสื่อสาร (GEN 214)

Free

ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น (Political Philosophy) (GEN 216)

Free

รัฐธรรมนูญกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (GEN 211)

Free

นิเวศการเรียนรู้ : แนวคิดและกระบวนการขับเคลื่อนการศึกษา (GEN 215)

฿1490

Learning How to Learn : Powerful mental tools

Free

หลักสูตรใหม่ที่นี่เร็วๆ นี้

฿1490

Principles of Business Management for Success

฿1490

Problem Solving 101 – Logical thinking

฿899

การวางแผนชีวิตแบบองค์รวม

฿799

ติดอาวุธการนำเสนอแบบ 360 องศา

฿899

โภชนาการสร้างสุข

฿1999

เส้นทางสู่โอกาสสร้างรายได้ : พืชเศรษฐกิจใหม่ กัญชงและกัญชา

« » page 1 / 2