3. Gen Next Academy

Free

ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น (Political Philosophy) (GEN 216)

Free

รัฐธรรมนูญกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (GEN 211)

Free

นิเวศการเรียนรู้ : แนวคิดและกระบวนการขับเคลื่อนการศึกษา (GEN 215)

Free

อารยธรรมและวัฒนธรรมของไทยในปัจจุบัน (GEN 210)

Free

Knowledge in Medicine; From daily life to existing challenge (GEN240)

Free

การปกครองท้องถิ่นไทย (GEN 212)

Free

TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน: นักบัญชีและนักลงทุนไม่รู้ไม่ได้ (GEN 213)

Free

สื่อสารวิกฤต วิกฤตสื่อสาร (GEN 214)

Free

เส้นทางสู่สื่อมืออาชีพรุ่นใหม่ New Media – New Gen Course

฿1,900

Digital Story Telling สร้างแบรนด์บนโลกออนไลน์ให้ได้ใจคนและโดนใจคอม

฿1,490

Virtual Presentation Skills for Business (Beginner Level)

฿1,500

Module6 S2 การประเมินความคุ้มค่าของนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในบริการสุขภาพและการใช้ยา

฿1,500

Module6 S1 นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในบริการสุขภาพและการใช้ยา

฿1,500

Module5 S2 การจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

฿1,500

Module5 S1 การบูรณาการระบบประกันสุขภาพและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

฿1,500

Module4 S2 การจัดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 2

฿1,500

Module4 S1 การจัดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 1

฿1,500

Module3 S2 แนวคิดและการประยุกต์ใช้การประเมินความเสี่ยง และประโยชน์ในบริการสุขภาพและการใช้ยา

฿1,500

Module3 S1 การจัดการความเสี่ยงและประโยชน์ในบริการสุขภาพและการใช้ยา

฿1,500

Module2 S2 ภาวะผู้นำในบริการสุขภาพ

฿1,500

Module2 S1 บริการสุขภาพภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง

฿1,500

Module1 S2 การประเมินผลกลยุทธ์สำหรับระบบสุขภาพ

฿1,500

Module1 S1 การกำหนดกลยุทธ์สำหรับระบบสุขภาพ

Free

ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น (Political Philosophy) (GEN 216)

Free

รัฐธรรมนูญกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (GEN 211)

Free

นิเวศการเรียนรู้ : แนวคิดและกระบวนการขับเคลื่อนการศึกษา (GEN 215)

฿1,490

Learning How to Learn : Powerful mental tools

฿1,490

Ethics Virtue to Sustainable Success

« » page 1 / 2