ผู้สอน


ชื่อ-นามสกุล
ศาสตราจารย์.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
ตำแหน่ง
กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ :
- ความเชี่ยวชาญด้านงานเขียน ผู้แปล บทความวิชาการ และบรรณาธิการหนังสือ

ประสบการณ์การทำงาน :
- ศาสตราจารย์ประจำและหัวหน้าสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขารัฐศาสตร์ของสภาวิจัยแห่งชาติ ปี 2549
- เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
- ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสันติภาพมูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา
- รองประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กQ&A

ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น (Political Philosophy) (GEN 216)

คำอธิบาย :

ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น : การมีบรรยายสลับกับการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในชั้นเรียน ซึ่งในวิชานี้ จะเน้นการอ่านหนังสือและศึกษา จากหนังสือเป็นหลัก การอ่านงานปรัชญาต้องเตรียมตัวอย่างไร รวมไปถึงประวัติของนักปรัชญาที่สําคัญ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

  1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและวิธีการอ่านปรัชญาทางการเมือง
  2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจประวัติความเป็นมาของนักปรัชญาทางการเมืองที่สําคัญ
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําแนวคิดและหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาทางการเมืองไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

วิทยากร : ศาสตราจารย์.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ตำแหน่ง กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

คอร์ส Content

Expand All
LESSON 1 ปรัชญาการเมืองธรรมศาสตร์ สำนัก Straussian
LESSON 2 โสเครตีสกับคำถามเรื่องศาสนธรรม
บทเรียน Content
0% Complete 0/9 Steps
แบบทดสอบหลังเรียน LESSON 2
LESSON 3 The Prince ของ N.Machiavelli
บทเรียน Content
0% Complete 0/10 Steps
แบบทดสอบหลังเรียน LESSON 3
แบบประเมินความพึงพอใจ

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email