ผู้สอน


ชื่อ-นามสกุล
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ตำแหน่ง
ประธานที่ปรึกษาโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAs) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ :
- ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์การเมืองไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
ประสบการณ์การทำงาน :
- อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2534 – 2537)
- อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2537 - 2538)
- นักเขียนและนักประวัติศาสตร์Q&A

อารยธรรมและวัฒนธรรมของไทยในปัจจุบัน (GEN 210)

คำอธิบาย :

อารยธรรมและวัฒนธรรมของไทยในปัจจุบัน เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการศึกษาอารยธรรม และวัฒนธรรมของไทย ที่ครอบคลุมด้านสังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ความคิด ความเชื่อ และภูมิปัญญา อันเป็นรากฐานของสังคมไทยในปัจจุบัน โดยเน้นศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลง และการปรับตัวของสังคมสมัยใหม่ เป็นวิชาทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่มีขอบเขตในการศึกษาที่กว้างขวาง และมีหัวข้อที่หลากหลาย

วิทยากร : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษาโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAs) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

คอร์ส Content

Expand All
Lesson 1 อารยธรรมคืออะไร วัฒนธรรมคืออะไร
Lesson 2 คนไทยมาจากไหน
Lesson 3 ภาษาเขียน - ภาษาพูดของคนไทย
Lesson 4 ศาสนาและความเชื่อของคนไทย
Lesson 5 ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในประเทศไทย
Lesson 6 สังเขป ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครองไทย
Lesson 7 ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 - 2563
Lesson 8 เศรษฐกิจไทยก่อนและหลังสมัยใหม่
Lesson 9 จากรุ่นเบบี้บูมเมอร์ ถึงรุ่น เอ็กซ์ วาย และ แซด
Lesson 10 ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
Lesson 11 ไทยกับเพื่อนบ้าน - อาเซียน และสังคมโลก
แบบประเมินความพึงพอใจ

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email