ผู้สอน


ชื่อ-นามสกุล
รองศาสตราจารย์.ดร.ทวิดา กมลเวชช
ตำแหน่ง
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

- คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้แทนคณะรัฐศาสตร์ สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการภัยพิบัติ การจัดการเครือข่ายทางสังคม
- การวิเคราะห์และออกแบบนโยบายสาธารณะ การบริหารเชิงกลยุทธ์
- การจัดการความเสี่ยง การศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตร์
- อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์Q&A

สื่อสารวิกฤต วิกฤตสื่อสาร (GEN 214)

คำอธิบาย :

วิกฤต หมายถึง เหตุการณ์ที่มีลักษณะองค์ประกอบ 4 อย่าง คือ

1. มีเรื่องที่ไม่พึงประสงค์ไม่ได้คาดหมายเกิดขึ้น 

2. เหตุการณ์มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่หายนะ

3. กระบวนการกลไกปกติที่มีอยู่ ไม่สามารถใช้แก้ไขปัญหาได้ ต้องมีการออกแบบวิธีการพิเศษเฉพาะ

4. มีเงื่อนไขเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง ถ้าไม่แก้ไขให้ทันการณ์ ก็อาจไม่มีโอกาสอีกเลย

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ทวิดา กมลเวชช ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / บุคลากรในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และผู้สนใจทั่วไป

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

คอร์ส Content

Expand All
Introduction
แนะนำรายวิชา
Lesson 1 วิกฤต
Lesson 2 วินาศ
Lesson 3 วิวาทะ
Lesson 4 วิเคราะห์
Lesson 5 WIN-WIN
แบบประเมินความพึงพอใจ

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email