ผู้สอน


ชื่อ-นามสกุล
รองศาสตราจารย์.ดร.อนุชาติ พวงสำลี
ตำแหน่ง
ประธานบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ :
- การศึกษาและการเรียนรู้
- การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- การเรียนรู้ตลอดชีวิต
- การมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคประชาสังคม
- นิเวศวิทยามนุษย์
- นวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ และการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน
- CSR

ประสบการณ์การทำงาน :
- คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา คณะกรรมการสภาการศึกษา
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และมหาวิทยาลัยมหิดล

 Q&A

นิเวศการเรียนรู้ : แนวคิดและกระบวนการขับเคลื่อนการศึกษา (GEN 215)

คำอธิบาย :

นิเวศการเรียนรู้ : ศึกษาภูมิทัศน์ มายาคติ วิธีการการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบการเรียนรู้ของประเทศ องค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ และ แนวคิด การบริหารจัดการความรู้เพื่อการขับเคลื่อนระบบการศึกษาไทย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

  1. เพื่อแสดงภูมิทัศน์ทางการศึกษา และการเปลี่ยนแปลงในบริบทประเทศไทย
  2. เพื่อแสดงหลักคิดและแนวทางการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
  3. เพื่อแสดงแนวคิดในการสร้างนิเวศการเรียนรู้ในบริบทการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา

วิทยากร : รองศาสตราจารย์.ดร.อนุชาติ พวงสำลี ตำแหน่ง ประธานบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

คอร์ส Content

Expand All
นิเวศการเรียนรู้ : แนวคิดและกระบวนการขับเคลื่อนการศึกษา (GEN 215)
Lesson 1 มายาคติทางการศึกษา : เมื่อการศึกษาเป็นความทุกข์ของแผ่นดิน
lesson 2 ภูมิทัศน์การเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป
Lesson 3 การขับเคลื่อนและปฏิรูประบบการเรียนรู้ของประเทศ
lesson 4 สร้างนิเวศการเรียนรู้ใหม่
lesson 5 การขับเคลื่อนระบบการศึกษาเพื่ออนาคต
1 of 2

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email