บทความ

Blog

เข้าใจแง่มุมของ EF ความคิด อารมณ์ พฤติกรรม เพื่อความสำเร็จ

Executive Function (EF) คือ ความสามารถที่เกิดจากการทำงานของสมองส่วนหน้าที่ช่วยให้คนเราสามารถควบคุม ความคิด อารมณ์ พฤติกรรม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตนต้องการสำเร็จ หลายคนใช้ชื่อเรียกในภาษาไทย ไม่ว่าจะเป็น “ความสามารถในการจัดการ” หรือ “ทักษะการคิด”

EF มีหน้าที่หลัก 3 อย่าง คือ

1. ความสามารถในการจดจำ (Working Memory) คือ ความสามารถของคนแต่ละคนที่จะจำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับเข้ามาสู่สมอง และสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ออกมาใช้ในเวลาต่อมาได้

2. ความยืดหยุ่นทางความคิด (Cognitive Flexibility) คือ ความสามารถที่ทำให้คนเราคิดเรื่องหนึ่งเรื่องได้ในหลาย ๆ มุมมองหรือวิธีการ เด็กอาจจะใช้ความสามารถนี้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ข้อหนึ่ง โดยคิดวิธีคำนวณได้หลายวิธี หรือใช้หาความสัมพันธ์ระหว่างของ 2 อย่างได้หลายมุมมอง

3. ความสามารถในการควบคุมและยับยั้งตนเอง (Inhibitory Control) คือ ความสามารถในการเพิกเฉยต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ ที่จะทำให้เราหลุดออกจากการทำงานที่อยู่ตรงหน้าได้ รวมไปถึงความสามารถในการอดทนต่อสิ่งยั่วยุทางอารมณ์ได้

EF เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จตลอดช่วงชีวิตของคนเรา ทั้งในวัยเด็ก และวัยผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนที่ดี การมีพฤติกรรมที่เหมาะสม สุขภาพจิต สุขภาพกาย มีการคิดแก้ไขปัญหาตัดสินใจที่ดี ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่ การเรียน การงาน และการเงินในอนาคตได้

ร่วมเรียนรู้และพัฒนาระบบความคิดของคุณ กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากแพลตฟอร์ม TU NEXT  ในคอร์สเรียน “Thinking ความคิด: หลากแง่มุมของการคิดและจัดการชีวิต”
คลิกลิงก์ : https://tunext.com/courses/thinking

ขอบคุณข้อมูลจาก โรงพยาบาลนนารมย์ https://www.manarom.com/blog/EF_Executive_Function.html