บทความ

Blog

10 วิธีการให้คำติชมที่มีประสิทธิผล นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก

1. เลือกเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม 

เลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมและสถานที่ที่เงียบสงบ เพื่อให้บุคคลที่ได้รับข้อมูลสามารถใช้เวลาในการรับฟังและเข้าใจได้อย่างเต็มที่

2. เริ่มด้วยข้อเสนอ

ให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบันการให้ Feedback ว่าการทำงานนั้นดีหรือไม่ดี ไม่ต้องรอจนถึงช่วงประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ควรเสนอแนะโดยทันทีขณะทำงานนั้นๆ อยู่ จะช่วยให้การทำงานของลูกน้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. ระบุประเด็นที่ต้องปรับปรุง

พูดถึงประเด็นหรือเหตุการณ์ที่ต้องปรับปรุงอย่างชัดเจนและเหมาะสม ให้ข้อมูลที่เป็นมิตรและให้คำแนะนำเช่น “ฉันเห็นว่าเรื่อง [ประเด็น] อาจมีข้อผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สามารถปรับปรุงได้”

4. ใช้ภาษาที่ไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ดี
พูดอย่างสุภาพและใช้ภาษาที่ไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ดีหรือโจมตี ให้เน้นการแสดงความคิดเห็นและข้อมูลอย่างชัดเจน

5. เสนอแนวทางการปรับปรุง

ระบุวิธีที่ควรปรับปรุงหรือแนะนำวิธีการที่เป็นไปได้ในการแก้ไขประเด็น เพื่อให้คนที่ได้รับข้อมูลมีทางเลือกในการดำเนินการ

6. ให้ข้อมูลพร้อมเหตุผล

อธิบายว่าทำไมควรดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุง อ้างอิงข้อมูลหรือตัวอย่างที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเหตุผลที่น่าเชื่อถือ

7. สอบถามความคิดเห็น

ให้โอกาสให้คนที่ได้รับข้อมูลแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติม เพื่อให้พวกเขารู้สึกว่าความเห็นของพวกเขาได้รับการนับถือ

8. แสดงความเข้าใจและรับฟัง

ฟังคนที่ได้รับข้อมูลและให้พวกเขาเวลาในการแสดงความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจ

9. สรุปเพื่อการแก้ไข

สรุปข้อมูลโดยระบุถึงการแก้ไขหรือการปรับปรุงที่คาดหวัง เพื่อให้คนที่ได้รับข้อมูลรู้ว่าต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เชิงบวก

10. ติดตามและสนับสนุน

ติดตามดูว่าการปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นหรือไม่ ให้การสนับสนุนและคำปรึกษาเพิ่มเติมต่อผู้รับข้อมูล

ขอบคุณข้อมูลจาก https://scottjeffrey.com/effective-feedback/?fbclid=IwAR1hqDM6GUtGHmR9wZ67SqfOdFvwRztO02FeavcA044qdGry9leUIN6hLfA