1. กฎหมายและการปกครอง

Free

ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น (Political Philosophy) (GEN 216)

Free

รัฐธรรมนูญกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (GEN 211)

Free

การปกครองท้องถิ่นไทย (GEN 212)

฿1,200

Vision, Mission & Organization Redesign

฿899

Neuromyth มายาคติเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท

฿899

Emotion อารมณ์: โกรธ กลัว เศร้า รัก เหงา เฝ้าคอย

฿899

Metacognition อภิปัญญา: รู้จักตนเองและเข้าใจตนเอง

฿899

Thinking ความคิด: หลากแง่มุมของการคิดและจัดการชีวิต

฿899

Memory ความทรงจำ: การลืม การจำ และการเสริมสร้างความจำ

฿899

Death & Farewell (Death 2)
ความตายกับการลาจาก: ห้วงสุดท้ายของลมหายใจ

฿899

Death & Identity (Death 1)
ความตายกับตัวตน: แตกสลายแม้ร่างกายยังคงอยู่

฿899

Sex & Liberation (Sex 2)
เซ็กส์กับอิสรภาพ: เพศในสังคม อคติและเสรีภาพของตัวตน

฿899

Sex & Senses (Sex 1)
เซ็กส์กับสัมผัส: ร่างกาย ความใคร่ และสัมผัสที่หลงใหล

฿899

Life & Purpose (Life 2)
ชีวิตกับเจตจำนง: เป้าหมายและแรงขับเคลื่อนมนุษย์

฿899

Brain, Mind, and Education: The Foundation of Learning
สมอง จิต และการศึกษา: รากฐานการเรียนรู้

฿899

Life & Development (Life 1)
ชีวิตกับพัฒนาการ: จุดเริ่มต้นการสรรค์สร้างที่น่าอัศจรรย์

« » page 1 / 3