Lesson 3 ทำความรู้จักกับ Food Delivery Platform

ปัจจุบัน Food Delivery Platform เป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศไทยและปัจจัยที่ทำให้พฤติกรรมของผู้ใช้งาน เริ่มหันมาใช้งาน Application เหล่านี้มากขึ้นนั้น อาจเกิดจากการแพร่กระจายของเชื้อ “โคโรนาไวรัส” (Covid-19) ที่ทำให้ทุกคนไม่อยากออกจากบ้านจนเกิดเป็นความเคยชิน