Lesson 2 การสร้างแบรนด์ร้านอาหาร

แบรนด์เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ให้คนจดจำ ซึ่งการทำให้คนจำได้ คือ “ประสบการณ์” วิธีการสร้างแบรนด์จึงมุ่งไปที่การสร้างประสบการณ์