คำแนะนำในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเด็กและโรงเรียน