การสื่อสารและการจัดการทางอารมณ์ในช่วงการระบาดของโควิด 19