การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาใช้ในงานเภสัชกรรมและบริการสุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค – Part 2