ผู้สอน

ผศ.ดร.ทวิดา
กมลเวชช

ตำแหน่ง

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

- คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้แทนคณะรัฐศาสตร์ สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการภัยพิบัติ การจัดการเครือข่ายทางสังคม
- การวิเคราะห์และออกแบบนโยบายสาธารณะ การบริหารเชิงกลยุทธ์
- การจัดการความเสี่ยง การศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตร์
- อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Q&A

สื่อสารวิกฤต วิกฤตสื่อสาร (GEN 214)

วิกฤต หมายถึง เหตุการณ์ที่มีลักษณะองค์ประกอบ 4 อย่าง คือ

1. มีเรื่องที่ไม่พึงประสงค์ไม่ได้คาดหมายเกิดขึ้น 

2. เหตุการณ์มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่หายนะ

3. กระบวนการกลไกปกติที่มีอยู่ ไม่สามารถใช้แก้ไขปัญหาได้ ต้องมีการออกแบบวิธีการพิเศษเฉพาะ

4. มีเงื่อนไขเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง ถ้าไม่แก้ไขให้ทันการณ์ ก็อาจไม่มีโอกาสอีกเลย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้สนใจทั่วไป

Current Status
ไม่ได้ลงทะเบียน
ราคา
ฟรี
Get Started

เนื้อหาคอร์ส

ขยาย
Introduction
แนะนำรายวิชา
Lesson 1 วิกฤต
เนื้อหาบทเรียน
เนื้อหาบทเรียน
เนื้อหาบทเรียน
Lesson 2 วินาศ
เนื้อหาบทเรียน
เนื้อหาบทเรียน
เนื้อหาบทเรียน
เนื้อหาบทเรียน
Lesson 3 วิวาทะ
เนื้อหาบทเรียน
เนื้อหาบทเรียน
เนื้อหาบทเรียน
Lesson 4 วิเคราะห์
Lesson 5 WIN-WIN
เนื้อหาบทเรียน
เนื้อหาบทเรียน
แบบประเมินความพึงพอใจ

แชร์ตอนนี้ :

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email