เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการจาก TU NEXT ของผู้ใช้บริการ

1) กล่าวนำ

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการระบบแพลตฟอร์มของ TU NEXT นี้ เป็นข้อผูกพันระหว่างผู้ใช้บริการซึ่งทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบของ TU NEXT เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการตามกรอบที่ “สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” กำหนด ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” ฝ่ายหนึ่ง กับ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “สถาบัน” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ในการใช้บริการใด ๆ ผ่านระบบแพลตฟอร์มของ TU Next เพื่อการใช้บริการใด ๆ ซึ่งในที่นี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่วิดีโอคอร์สเรียน, เอกสารประกอบ, คำถามและคำตอบ เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” ตกลงชำระเงิน และหรือล็อกอินเข้าสู่ระบบของ TU NEXT แล้ว “ผู้ใช้บริการ” ตกลงและยินยอมที่จะผูกพันตนรวมทั้งตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้งานระบบแพลตฟอร์มของ TU NEXT ทุกประการ

2) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

“ผู้ใช้บริการ” สามารถอ่านและศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ https://pdpa.pro/policies/view/th/1t3XRB4ckYVbj5pRYt4TMyhF

3) เงื่อนไขทั่วไป

“สถาบัน” ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก เงื่อนไขการใช้บริการใด ๆ ได้ทุกเมื่อ “ผู้ใช้บริการ” จะต้องทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่า “ผู้ใช้บริการ” ได้รับรู้ถึงเงื่อนไขล่าสุด ที่มีการประกาศและบังคับใช้ในแต่ละช่วงเวลาใด ๆ และถือเป็นพันธะสัญญาที่ผู้ใช้บริการต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” ได้ใช้ “บริการ” และหรือกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “ระบบแพลตฟอร์ม” หลังจากเงื่อนไขใหม่มีผลบังคับใช้แล้วให้ถือว่า “ผู้ใช้บริการ” ได้ยอมรับในเงื่อนไขใหม่นั้น ๆ “สถาบัน” ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข และหรือยกเลิก “บริการ” ใด ๆ ได้ทุกเวลา “ผู้ใช้บริการ” ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อที่จะทำให้สามารถใช้ “ระบบแพลตฟอร์ม” และหรือ “บริการ” ได้ เช่น ค่าคอมพิวเตอร์ ค่าบริการใช้อินเทอร์เน็ต รวมไปถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ “ผู้ใช้บริการ” ยังไม่ได้ชำระค่าใช้บริการตามที่สถาบันกำหนด “สถาบัน” ขอสงวนสิทธิ์ในการป้องกัน และหรือกระทำการในประการใด ๆ เพื่อมิให้ “ผู้ใช้บริการ” สามารถ ใช้บริการนั้น ๆ ได้ตามที่“สถาบัน” เห็นควร การใช้ “บริการ” จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว และ กฎหมายยืนยันหรือบ่งชี้ตัวตน

ในการใช้ “ระบบแพลตฟอร์ม” และหรือ “บริการ” ใด ๆ “ผู้ใช้บริการ” ไม่มีสิทธิ์

(1) คัดลอก, เผยแพร่, ดัดแปลง, reverse engineer, ปรับเปลี่ยนหน้าตา, ทำลาย, ขโมยข้อมูล และหรือ ขัดขวางการทำงานของ “ระบบแพลตฟอร์ม” และ หรือ “บริการ”

(2) แสดงตนว่าเป็นบุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นความจริง

(3) ปล่อย virus, worm, spyware, computer code, file หรือ program ใด ๆ ที่จงใจ หรืออาจจะส่งผลเสีย หรือเข้าไปควบคุม การทำงานของ “ระบบแพลตฟอร์ม” และหรือ “บริการ”

(4) scrape, spider, ใช้ robot, หรือระบบอัตโนมัติอื่น ๆ ในการเข้าไปใน “ระบบแพลตฟอร์ม” และหรือ “บริการ”

4) ข้อสนเทศทั่วไป

เว็บไซต์นี้เป็นเพียง marketplaces สำหรับ “ผู้สอน” และ “ผู้ใช้บริการ” เท่านั้น “สถาบัน” จะไม่รับผิดชอบต่อการตอบโต้และหรือให้ข้อมูลใด ๆ ต่อกันและกันระหว่าง “ผู้สอน” และ “ผู้ใช้บริการ” โดยเพียงลำพัง “สถาบัน” ไม่มีพันธะสัญญาหรือหน้าที่ใด และหรือในสถานะใด ๆ ในทางกฎหมายและหรือธุรกิจที่จะต้องรับผิดชอบต่อบรรดาข้อพิพาทใด ๆ, การสูญเสีย, และหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือมีขึ้นจากการกระทำของ “ผู้สอน” โดยลำพัง “สถาบัน” เป็นผู้ประสานงานและเสนอแนะข้อมูลใด ๆ ระหว่างตัวผู้สอนและผู้ใช้บริการ เนื้อหาซึ่งปรากฏบน “ระบบแพลตฟอร์ม” และหรือ “บริการ” ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากผู้สอนและหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยอิสระในทางวิชาการและหรือวิชาชีพ “สถาบัน” ไม่มีพันธะใด ๆ ต่อผลสุดท้ายที่เกิดขึ้นจากการนำเนื้อหาซึ่งปรากฎบน “ระบบแพลตฟอร์ม” และหรือ “บริการ” ไปใช้ และหากมีการแนะนำไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 “สถาบัน” ไม่ได้ควบคุมและไม่ได้สนับสนุนเว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเว็บไซต์ของบุคคลที่ 3

5) การใช้งาน

“ผู้ใช้บริการ” จะใช้ “ระบบแพลตฟอร์ม” และหรือ “บริการ” เพื่อการเรียนรู้เฉพาะตนเท่านั้น “ผู้ใช้บริการ” ตกลงที่จะไม่ใช้ “ระบบแพลตฟอร์ม” และหรือ “บริการ” หรือติดต่อ “ผู้สอน” เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก “สถาบัน” เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่การว่าจ้าง และ การเรี่ยไรเงินและหรือทรัพย์สิน และหรือการขอรับการสนับสนุนทางการเงินและหรือทางผลประโยชน์ในประการใด ๆ

6) ข้อตกลงและคำรับรองของ “ผู้ใช้บริการ”

“ผู้ใช้บริการ” ได้อ่านและเข้าใจ และตกลงยอมรับราคา ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ของ “ระบบแพลตฟอร์ม” และหรือ “บริการ” ก่อนที่จะชำระเงิน

ในกรณีที่ “ผู้ใช้บริการ” เป็นผู้หย่อนความสามารถตามกฎหมาย “ผู้ใช้บริการ” ตกลงและรับรองว่า ตนเองได้ดำเนินการใดๆ เพื่อให้ได้รับความยินยอมจากผู้มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก่อนที่จะชำระเงิน

“ผู้ใช้บริการ” จะไม่จัดทำข้อความใด ๆ และหรือนำเข้าซึ่งข้อความใด ๆ และหรือภาพประกอบใด ๆ และหรือข้อความโฆษณา และหรือจดหมายลูกโซ่ และหรือข้อความการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินใด ๆ ในระบบแพลตฟอร์ม และหรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะทำนองเดียวกันนี้

“ผู้ใช้บริการ” จะไม่จัดทำข้อความและหรือนำเข้าซึ่งข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมในประการใด ๆ และหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในระบบแพลตฟอร์มในประการใด ๆ

“ผู้ใช้บริการ” จะไม่นำเนื้อหาซึ่งปรากฎบนระบบแพลตฟอร์มไปทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำเหมือน ตัดต่อ และหรือเผยแพร่ในประการใด ๆ

“ผู้ใช้บริการ” จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับ “ผู้สอน” ไม่เช่นนั้น “สถาบัน” จะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลของ “ผู้ใช้บริการ” ถูกนำไปเผยแพร่ หรือถูกใช้ในประการใด ๆ

“ผู้ใช้บริการ” จะไม่ขอข้อมูลใด ๆ จาก “ผู้สอน” และหรือ ผู้ใช้บริการคนอื่น ๆ

“ผู้ใช้บริการ” สามารถใช้ “ระบบแพลตฟอร์ม” และหรือ “บริการ” ได้เพียงเฉพาะเพื่อตนเองเท่านั้น และต้องไม่นำไปให้บุคคลอื่นใช้และหรือใช้ร่วม

7) การสมัครสมาชิก

“ผู้ใช้บริการ” จะต้องสมัครสมาชิกก่อนที่จะใช้ระบบแพลตฟอร์ม โดย “ผู้ใช้บริการ” มีความรับผิดชอบเป็นการเฉพาะตนที่จะต้องทำการเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ และต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลใด ๆ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด

“ผู้ใช้บริการ” จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและเป็นปัจจุบันในการสมัครสมาชิก

“ผู้ใช้บริการ” ต้องไม่โอนความเป็นสมาชิกของตนให้กับผู้อื่น และ “ผู้ใช้บริการ” ต้องไม่ใช้อีเมลของผู้อื่นในการเข้าไปใช้ระบบแพลตฟอร์ม

“ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถเปลี่ยนอีเมลบัญชีผู้ใช้ หาก “ผู้ใช้บริการ” มีความจำเป็นอันเหมาะสมที่ต้องการถ่ายโอนข้อมูลไปยังอีเมลบัญชีอื่น “ผู้ใช้บริการ” ต้องทำการยื่นคำร้องมาที่ “สถาบัน” โดยการพิจารณาของ “สถาบัน” ถือเป็นที่สิ้นสุด

8) ขอบเขตความรับผิดชอบ

ขอบเขตความรับผิดชอบของ “สถาบัน” จะถูกจำกัดแค่จำนวนเงินที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้ชำระไว้เท่านั้น

9) การยกเลิกการใช้ระบบแพลตฟอร์ม

หาก “ผู้ใช้บริการ” ทำผิดเงื่อนไขในการใช้ระบบแพลตฟอร์มในข้อใด ๆ “สถาบัน” สามารถเพิกถอนและหรือระงับการใช้ระบบแพลตฟอร์มของ “ผู้ใช้บริการ” ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งผู้ใช้บริการ
ตกลงและยินยอมให้ “สถาบัน” ริบเงินที่ได้ชำระไว้แล้วได้ทั้งจำนวนและในทันที