ผู้สอน

Q&A

Learning How to Learn : Powerful mental tools

รหัสวิชา : TUWIZ10
ชื่อวิชา : ความตั้งใจใฝ่รู้เพื่อการพัฒนางาน (Learning How to Learn : Powerful mental tools)

ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสายงานที่แตกต่างกัน พร้อมเรียนเกี่ยวกับเทคนิคการทำงานของสมองต่อการเรียนรู้และวิธีการจัดระบบสารสนเทศ เทคนิคการจำ การสร้างวินัยของการเรียนรู้ ตลอดจนเทคนิคการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนางานแบบมืออาชีพ ผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยศึกษาจากรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการเรียนรู้เพื่อความสำเร็จและแสวงหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความสำเร็จของผู้อื่น พร้อมฝึกปฏิบัติการกำหนดแผนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ self-directed learning

วัตถุประสงค์

  • สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนาตนเองในชีวิตและการทำงานได้

พฤติกรรมเป้าหมายการเรียนรู้

  1. วิเคราะห์และยอมรับจุดอ่อนของตนเอง พร้อมกับหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข
  2. กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ในประเด็นที่ต้องการพัฒนาได้
  3. ระบุวิธีการการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ตอบสนองเป้าหมายการทำงานได้
  4. เรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : บุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน  และผู้สนใจทั่วไป

Current Status
Not Enrolled
Price
฿1,490.00

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email