ผู้สอน


ชื่อ-นามสกุล
คุณอิศรา ดิสรเตติวัฒน์
ตำแหน่ง
กรรมการบริหาร (Managing Director)บริษัท ที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป จำกัด
ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

- ที่ปรึกษาโครงการทรัพยากรมนุษ์ (Human Capital)
- อาจารย์พิเศษ ภาคปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- รางวัลนักวิจัยดีเด่น จากสภาวิจัยแห่งชาติ
- ประกาศนียบัตร Global Remuneration Professional จาก WorldatWork Society of Certified Professional, USA.
- ประกาศนียบัตร Certified Compensation Professional จาก WorldatWork Society of Certified Professional, USA.
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยQ&A

Vision, Mission & Organization Redesign

คำอธิบาย :

โครงสร้างองค์กร หมายถึง หลักเกณฑ์ขององค์กรที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อแสดงถึงบทบาท หน้าที่ และ
ความสัมพันธ์ของคนในองค์กร เพื่อความสะดวกในการประสานงานและการควบคุมการทำงานภายในองค์กร โครงสร้างขององค์กรนี้สะท้อนความเป็นระบบที่เป็นทางการ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎระเบียบงานและอำนาจ เพื่อที่จะควบคุมบุคลากรในองค์กรให้ทำงานร่วมกัน และมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งทำให้เข้าใจได้ว่าโครงสร้างขององค์กรจะมีความสัมพันธ์และส่งผลโดยตรงกับการบรรลุ
เป้าหมายหรือกลยุทธ์ขององค์กร

วิทยากร : คุณอิศรา ดิสรเตติวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการบริหาร (Managing Director)บริษัท ที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป จำกัด

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารงานบุคคล หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักทรัพยากรมนุษย์ และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาอบรม : 36.04 นาที

Current Status
Not Enrolled
Price
฿1,200.00

คอร์ส Content

Expand All
SECTION 1:
SECTION 2:
SECTION 3:
SECTION 4:
SECTION 5:
แบบประเมินความพึงพอใจ

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email