ผู้สอน


ชื่อ-นามสกุล
รองศาสตราจารย์.ดร.สมชาย สุภัทรกุล
ตำแหน่ง
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

- ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
- รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รองคณบดีฝ่ายการเงิน
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
- รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
- ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้เชี่ยวชาญด้านภาควิชาบัญชี
- อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์Q&A

TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน: นักบัญชีและนักลงทุนไม่รู้ไม่ได้ (GEN 213)

คำอธิบาย :

TFRS 9 หรือ Thai Financial Report Standard 9 เป็นเครื่องมือทางการเงินสำหรับบริษัทที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs) 3 หัวข้อสำคัญที่บริษัทซึ่งใช้ TFRS 9 เป็นเครื่องมือทางการเงินควรทราบนั้น ได้แก่ Classification and Measurement, Impairment Loss, Derivatives and Hedge Accounting การใช้ TFRS 9 เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้บริษัทมีแนวทางปฏิบัติเมื่อต้องทำการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

วิทยากร : รองศาสตราจารย์.ดร.สมชาย สุภัทรกุล ตำแหน่ง คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้บริหาร นักบัญชี เจ้าหน้าที่การเงินภาคเอกชน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

คอร์ส Content

Expand All
Introduction
Lesson 1
Lesson 2
Lesson 3
Lesson 4
แบบประเมินความพึงพอใจ

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email