ผู้สอน

Q&A

Problem Solving 101 – Logical thinking

รหัสวิชา : TUWIZ01
ชื่อวิชา : การคิดเชิงตรรกะเพื่อแก้ปัญหาอย่างง่าย (Problem Solving 101 – Logical thinking)

      ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของการเป็นนักแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน และกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบกลุ่ม พร้อมอภิปรายร่วมกันผ่านกรณีศึกษา

วัตถุประสงค์

  • สามารถระบุปัญหาอย่างง่ายที่เกิดขึ้นในการทำงาน พร้อมแก้ไขปัญหาได้ตามคำแนะนำ

พฤติกรรมเป้าหมายการเรียนรู้

  1. บอกความสัมพันธ์ของเหตุและผลของปัญหาที่เกิดขึ้นในงานได้
  2. ระบุประเด็นปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้นในการทำงานได้
  3. ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบมาเป็นแนวทางในการวางแผนแก้ปัญหา

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : บุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน  และผู้สนใจทั่วไป

Current Status
Not Enrolled
Price
฿1,490.00

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email