ผู้สอน


ชื่อ-นามสกุล
คุณอิศรา ดิสรเตติวัฒน์
ตำแหน่ง
กรรมการบริหาร (Managing Director)บริษัท ที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป จำกัด
ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

- ที่ปรึกษาโครงการทรัพยากรมนุษ์ (Human Capital)
- อาจารย์พิเศษ ภาคปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- รางวัลนักวิจัยดีเด่น จากสภาวิจัยแห่งชาติ
- ประกาศนียบัตร Global Remuneration Professional จาก WorldatWork Society of Certified Professional, USA.
- ประกาศนียบัตร Certified Compensation Professional จาก WorldatWork Society of Certified Professional, USA.
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยQ&A

Succession Plan

คำอธิบาย :

แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เป็นกลยุทธ์ในการส่งต่อตำแหน่งผู้นำหรือตำแหน่งที่สำคัญขององค์กรไปยังบุคลากร (Talent) หรือกลุ่มบุคลากร (Talent Pool) ที่มีความสามารถและผลงานโดดเด่น หรือ เป็นกระบวนการตัดสินใจอย่างรอบคอบขององค์กรในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาผู้นำ (Leadership Development) อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างหลักประกันด้านเสถียรภาพว่า องค์กรจะมีผู้รับผิดชอบงานในตำแหน่งที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง (Successor) สามารถขับเคลื่อนวัตถุประสงค์ทางธุรกิจให้บรรลุผลสำเร็จ

วิทยากร : คุณอิศรา ดิสรเตติวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการบริหาร (Managing Director)บริษัท ที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป จำกัด

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารงานบุคคล หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักทรัพยากรมนุษย์ และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาอบรม : 30.24 นาที

Current Status
Not Enrolled
Price
฿1,200.00

คอร์ส Content

Expand All
SECTION 1:
SECTION 2:
SECTION 3:
SECTION 4:
SECTION 5
แบบประเมินความพึงพอใจ

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email