ผู้สอน

Q&A

Principles of Business Management for Success

รหัสวิชา : TUWIZ02
ชื่อวิชา : หลักการจัดการธุรกิจสู่ความสำเร็จ (Principles of Business Management for Success)

      ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการ ระบบ และกระบวนการในการสร้างธุรกิจให้มีรายได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน ตลอดจนเรียนรู้องค์ประกอบขององค์กร บทบาทหน้าที่การทำงาน วิสัยทัศน์ การเชื่อมโยงเป้าหมายทางธุรกิจกับการทำงาน ทรัพยากรองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการสร้างรายได้กับธุรกิจได้อย่างรอบด้าน ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์เชื่อมโยงกับงานประจำที่ปฏิบัติ พร้อมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับกลุ่มเพื่อนอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

  • สามารถระบุปัจจัยพื้นฐานในการทำงานของตนเอง เห็นความสำคัญของการมีจริยธรรมในการทำงาน และเชื่อมโยงเป้าหมายขององค์กรกับตนเองได้

พฤติกรรมเป้าหมายการเรียนรู้

1. บอกความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายองค์กรกับเป้าหมายงานที่ตนเองรับผิดชอบได้

2. จัดการทรัพยากรในงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. อธิบายข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจขององค์กรอย่างรอบด้าน

4. ระบุทรัพยากรหลักที่จำเป็นต่อเป้าหมายการทำงานของธุรกิจได้

5. ระบุโอกาสที่เป็นไปได้ทางธุรกิจจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้บริหาร ผู้จัดการ  หัวหน้างาน  พนักงานในองค์กรธุรกิจ และผู้สนใจทั่วไป

Current Status
Not Enrolled
Price
฿1,490.00

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email