ผู้สอน


ชื่อ-นามสกุล
คุณอิศรา ดิสรเตติวัฒน์
ตำแหน่ง
กรรมการบริหาร (Managing Director)บริษัท ที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป จำกัด
ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

- ที่ปรึกษาโครงการทรัพยากรมนุษ์ (Human Capital)
- อาจารย์พิเศษ ภาคปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- รางวัลนักวิจัยดีเด่น จากสภาวิจัยแห่งชาติ
- ประกาศนียบัตร Global Remuneration Professional จาก WorldatWork Society of Certified Professional, USA.
- ประกาศนียบัตร Certified Compensation Professional จาก WorldatWork Society of Certified Professional, USA.
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยQ&A

Salary Structuring

คำอธิบาย :

การปรับโครงสร้างเงินเดือน เป็นการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดที่เป็นตัวเงินทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งบุคลากรได้รับในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการจ้างงาน เงินเดือนเป็นมาตรการที่มีประสิทธิผลและมีอำนาจมากที่สุดในการดึงดูดคนดีคนเก่ง การสร้างแรงจูงใจให้แก่คนที่ทำงานดี และการรักษาคนที่มีผลงานดีเอาไว้ โดยต้องให้ความสำคัญในเรื่องต่าง ๆ เช่น ความสอดคล้องกันของอัตราเงินเดือนภายในองค์กร ความสามารถแข่งขันกับตลาดภายนอกองค์กร การสร้างแรงจูงใจให้แก่คนที่ทำงานดี และความสามารถในการจ่ายขององค์กรเป็นต้น ที่สำคัญคือ นโยบายและวิธีการบริหารเงินเดือนจะต้องสนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย

วิทยากร : คุณอิศรา ดิสรเตติวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการบริหาร (Managing Director)บริษัท ที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป จำกัด

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารงานบุคคล หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักทรัพยากรมนุษย์ และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาอบรม : 47.49 นาที

Current Status
Not Enrolled
Price
฿1,200.00

คอร์ส Content

Expand All
SECTION 1:
SECTION 2:
SECTION 3:
SECTION 4:
SECTION 5:
SECTION 6:
แบบประเมินความพึงพอใจ

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email