ผู้สอน


ชื่อ-นามสกุล
คุณอิศรา ดิสรเตติวัฒน์
ตำแหน่ง
กรรมการบริหาร (Managing Director)บริษัท ที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป จำกัด
ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

- ที่ปรึกษาโครงการทรัพยากรมนุษ์ (Human Capital)
- อาจารย์พิเศษ ภาคปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- รางวัลนักวิจัยดีเด่น จากสภาวิจัยแห่งชาติ
- ประกาศนียบัตร Global Remuneration Professional จาก WorldatWork Society of Certified Professional, USA.
- ประกาศนียบัตร Certified Compensation Professional จาก WorldatWork Society of Certified Professional, USA.
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยQ&A

Role Clarification

คำอธิบาย :

การจัดทำบทบาทหน้าที่ เป็นการออกแบบงานเพื่อช่วยให้ผู้ดำรงตำแหน่งมีความชัดเจนในบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งภายในหน่วยงาน เช่น ทราบว่าจะต้องทำอะไร และต้องมีคุณสมบัติด้านการศึกษา และความรู้ความสามารถอย่างไร รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างตำแหน่งงานกับการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ขององค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งงานกับผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ทั้งนี้เพื่อขจัดช่องว่าง และ/หรือความซ้ำซ้อน ระหว่างบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งต่าง ๆ ที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกันหรือต่างหน่วยงานให้หมดไป หรือให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด รวมทั้งเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านอื่น เช่น การประเมินค่างาน และการพัฒนาสมรรถนะ เป็นต้น

วิทยากร : คุณอิศรา ดิสรเตติวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการบริหาร (Managing Director)บริษัท ที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป จำกัด

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารงานบุคคล หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักทรัพยากรมนุษย์ และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาอบรม : 27.58 นาที

Current Status
Not Enrolled
Price
฿1,200.00

คอร์ส Content

Expand All

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email