ผู้สอน


ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อัครา เมธาสุข
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

- ประสาทวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (Neuroscience for learning)
- ประสาทศึกษาศาสตร์ (Neuroeducation)
- ประสาทวิทยาศาสตร์การศึกษา (Educational Neuroscience)
- การเรียนรู้และจดจำ (Learning and Memory)
- การพัฒนาตนเอง ชีวิต และ การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning)
- การตายและการจบชีวิต (Death and End-of-life)
- รสนิยมทางเพศที่อยู่นอกกรอบสังคม (Kink and Fetish)
- การสอดประสานระหว่างสมองและเครื่องจักร (Brain-Machine Interface)
ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นฤพจน์ พุธวัฒนะ
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

- การศึกษาชีววิทยาเชิงประยุกต์ (applied biology education )
- นวัตกรรมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ (innovation of science learning)
- การศึกษาวิทยาศาสตร์ในเชิงบูรณาการ (integrative science education )
- การเรียนรู้และการศึกษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการอย่างยั่งยืน (environmental learning and education for sustainability )
- การเกษตรเชิงประยุกต์เพื่อการจัดการทรัพยากรพืชและดินในพื้นที่ปนเปื้อนด้วยมลภาวะ (applied agriculture for plant and soil resource in polluted regions)
ชื่อ-นามสกุล
อาจารย์สกล โสภิตอาชาศักดิ์
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

- Gender diversity/sexualities
- Sexuality education
- LGBTQ+ health
- Mental health and well-beingQ&A

Neuromyth มายาคติเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท

คำอธิบาย :

รอบตัวเรายังมีความคลุมเครือหรือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับสมองและจิตใจ ?

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าข้อมูลที่เคยได้ยินเกี่ยวกับสมองนั้นอาจเป็นเรื่องหลอกลวง ?

คอร์สนี้เป็นการชวนสำรวจมายาคติหรือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสมองและจิตใจ วิธีการสังเกตมายาคติและวิทยาศาสตร์เทียม พร้อมกับการเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสมองที่คนส่วนใหญ่รู้สึกว่ายังมีความคลุมเครือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมองของหญิง-ชาย สมองซีกซ้าย-ซีกขวา การใช้สมองให้ได้มากกว่า 10% อิทธิพลของเพลงคลาสสิกหรือโมสาร์ทเอฟเฟกต์ที่มีต่อการเรียนรู้ และอีกหลากหลายเรื่องราวที่จะได้รับการอธิบายผ่านข้อค้นพบด้านสมองและจิตใจในปัจจุบัน

หมายเหตุ: คอร์สนี้ใช้วิธีการเรียนรู้ผ่านการฟังเสียงผู้สอน โดยมีภาพประกอบการฟัง

วิทยากร :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อัครา เมธาสุข อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นฤพจน์ พุธวัฒนะ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์สกล โสภิตอาชาศักดิ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :  นักศึกษา ครู อาจารย์ นักจัดกระบวนการ นักการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาอบรม : 2 ชั่วโมง 57 นาที (177.29 นาที)

เอกสารประกอบการอบรม : สมุดบันทึกกิจกรรม Classworks Neuromyth

Current Status
Not Enrolled
Price
฿899.00

คอร์ส Content

INTRODUCTION
SECTION 1
SECTION 2
SECTION 3
SECTION 4
SECTION 5
SECTION 6
SECTION 7
SECTION 8
SECTION 9
SECTION 10
SECTION 11
แบบประเมินความพึงพอใจ

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email