ผู้สอน

Q&A

Module6 S2 การประเมินความคุ้มค่าของนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในบริการสุขภาพและการใช้ยา

การประเมินความคุ้มค่าของนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในบริการสุขภาพและการใช้ยา
เป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นวิชาชีพเภสัชกรรม (การจัดการเภสัชกรรมในระบบสุขภาพ)
Short Course Training Program in Pharmacy (Pharmacy Management in Health System)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ 6 นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในบริการสุขภาพและการใช้ยา

วิทยากร:
อ.ดร.ภญ.ตวงรัตน์ โพธะ
อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.นพ.ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน
อาจารย์พิเศษจากกระทรวงสาธารณสุข

ผศ.ดร.ภญ.เกศนภา ถาวร
School of Epidemiology and Public Health, University of Ottawa,Cannada

ดร.ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์
นักวิจัยจากโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) กระทรวงสาธารณสุข

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : เภสัชกร / ผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาอบรม: 450 นาที (7 ชั่วโมง 30 นาที)

Current Status
Not Enrolled
Price
฿1,500.00

คอร์ส Content

Expand All
หัวข้อการเรียนรู้ที่ 1 การประเมินความคุ้มค่าเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health Technology Assessment) (3 ชั่วโมง)
บทเรียน Content
0% Complete 0/8 Steps
หัวข้อการเรียนรู้ที่ 2 การใช้แบบจำลองในการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ (2 ชั่วโมง 30 นาที)
แบบทดสอบ หัวข้อการเรียนรู้ที่ 2
หัวข้อการเรียนรู้ที่ 3 การนำผลการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ (2 ชั่วโมง)
แบบประเมินความพึงพอใจ

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email