ผู้สอน

Q&A

Module6 S1 นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในบริการสุขภาพและการใช้ยา

นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในบริการสุขภาพและการใช้ยา
เป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นวิชาชีพเภสัชกรรม (การจัดการเภสัชกรรมในระบบสุขภาพ)
Short Course Training Program in Pharmacy (Pharmacy Management in Health System)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ 6 นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในบริการสุขภาพและการใช้ยา (ใหม่)

วิทยากร:
ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
อาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภก.รศ.ดร.วีรยุทธ์ เลิศนที
อาจารย์จากภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.ดร.ศรีวรรณ ธีระมั่นคง
อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.นพ.ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน
อาจารย์พิเศษจากกระทรวงสาธารณสุข

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : เภสัชกร / ผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาอบรม: 450 นาที (7 ชั่วโมง 30 นาที)

Current Status
Not Enrolled
Price
฿1,500.00

คอร์ส Content

Expand All
หัวข้อการเรียนรู้ที่ 1 แนวคิดและประเภทของนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในบริการสุขภาพและการใช้ยา (2 ชั่วโมง)
หัวข้อการเรียนรู้ที่ 2 การพัฒนาและออกแบบระเบียบวิธีของนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในบริการสุขภาพและการใช้ยา (2 ชั่วโมง)
หัวข้อการเรียนรู้ที่ 3 การประยุกต์ใช้และกรณีศึกษา (3 ชั่วโมง 30 นาที)
แบบประเมินความพึงพอใจ

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email