ผู้สอน

Q&A

Module3 S2 แนวคิดและการประยุกต์ใช้การประเมินความเสี่ยง และประโยชน์ในบริการสุขภาพและการใช้ยา

แนวคิดและการประยุกต์ใช้การประเมินความเสี่ยงและประโยชน์ในบริการสุขภาพและการใช้ยา
เป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นวิชาชีพเภสัชกรรม (การจัดการเภสัชกรรมในระบบสุขภาพ)
Short Course Training Program in Pharmacy (Pharmacy Management in Health System)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ 3 การประเมินความเสี่ยงและประโยชน์ในบริการสุขภาพและการใช้ยา
(Risk-benefit assessment in health service and drug use)

วิทยากร:
อ.ดร.ภญ.ศนิตา หิรัญรัศมี
อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภก.วินิจ อัศวกิจวิรี
ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ภก.วราวุธ เสริมสินสิริ
อาจารย์พิเศษ จากกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ภญ.วิไลวรรณ สาครินทร์
อาจารย์พิเศษ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ภก.ดร.นภดล อัจจิมาธีระ
ผู้อำนวยการแผนกกฎหมายทะเบียนผลิตภัณฑ์และการแพทย์ประจำภูมิภาคอาเซียน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : เภสัชกร / ผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาอบรม: 450 นาที (7 ชั่วโมง 30 นาที)

Current Status
Not Enrolled
Price
฿1,500.00

คอร์ส Content

Expand All
หัวข้อการเรียนรู้ที่ 1 Concept and development of a risk-benefit assessment model (2 ชั่วโมง 45 นาที)
แบบทดสอบ หัวข้อการเรียนรู้ที่ 1
หัวข้อการเรียนรู้ที่ 2 การประเมินความเสี่ยงและประโยชน์ ประสบการณ์ในประเทศไทย (4 ชั่วโมง 45 นาที)
งานมอบหมาย (Assignment)
บทเรียน Content
0% Complete 0/1 Steps
แบบประเมินความพึงพอใจ

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email