ผู้สอน

Q&A

Module3 S1 การจัดการความเสี่ยงและประโยชน์ในบริการสุขภาพและการใช้ยา

การจัดการความเสี่ยงและประโยชน์ในบริการสุขภาพและการใช้ยา
เป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นวิชาชีพเภสัชกรรม (การจัดการเภสัชกรรมในระบบสุขภาพ)
Short Course Training Program in Pharmacy (Pharmacy Management in Health System)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ 3 การประเมินความเสี่ยงและประโยชน์ในบริการสุขภาพและการใช้ยา
(Risk-benefit assessment in health service and drug use)

วิทยากร:
ผศ.ดร.ภญ.กุสาวดี เมลืองนนท์
อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.ดร.ภญ.ศนิตา หิรัญรัศมี
อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.ดร.ภก.สุจินต์ นิทัศน์ปกรณ์
อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : เภสัชกร / ผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาอบรม: 450 นาที (7 ชั่วโมง 30 นาที)

Current Status
Not Enrolled
Price
฿1,500.00

คอร์ส Content

Expand All
หัวข้อการเรียนรู้ที่ 1 บทนำ / แนวคิดและกรอบการประเมินความเสี่ยง-ประโยชน์ ในงานบริการสุภาพและการใช้ยา (2 ชั่วโมง 30 นาที)
แบบทดสอบ หัวข้อการเรียนรู้ที่ 1
หัวข้อการเรียนรู้ที่ 2 การประเมินความเสี่ยงและประโยชน์และการจัดการความเสี่ยง (2 ชั่วโมง)
หัวข้อการเรียนรู้ที่ 3 Risk-benefit assessment models (1 ชั่วโมง 15 นาที)
แบบทดสอบ หัวข้อการเรียนรู้ที่ 3
หัวข้อการเรียนรู้ที่ 4 Systematic approach to decision making (1 ชั่วโมง 45 นาที)
แบบทดสอบ หัวข้อการเรียนรู้ที่ 4
งานมอบหมาย (Assignment)
บทเรียน Content
0% Complete 0/1 Steps
แบบประเมินความพึงพอใจ

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email