ผู้สอน


ชื่อ-นามสกุล
คุณอิศรา ดิสรเตติวัฒน์
ตำแหน่ง
กรรมการบริหาร (Managing Director)บริษัท ที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป จำกัด
ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

- ที่ปรึกษาโครงการทรัพยากรมนุษ์ (Human Capital)
- อาจารย์พิเศษ ภาคปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- รางวัลนักวิจัยดีเด่น จากสภาวิจัยแห่งชาติ
- ประกาศนียบัตร Global Remuneration Professional จาก WorldatWork Society of Certified Professional, USA.
- ประกาศนียบัตร Certified Compensation Professional จาก WorldatWork Society of Certified Professional, USA.
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยQ&A

KPI Development

คำอธิบาย :

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator – KPI) เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้วัดผล
การปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ จากระดับองค์กร (Organizational Indicators) ลงมาที่ระดับหน่วยงาน (Functional/Sub-Functional Indicators) จนถึงระดับตำแหน่งงาน/บุคคล (Individual/ Indicators) ซึ่งเป็นการแปลงปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ผลสำเร็จ (Critical Success Factors) ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่องค์กรจะต้องดำเนินการให้สำเร็จให้เป็นเป้าหมายที่แสดงผลเชิงปริมาณ (Quantitative) เช่น จากกำไรสูงชึ้นจากปีที่แล้ว (คุณภาพ) เป็นกำไรสูงขึ้น 8%/ปี (ปริมาณ) เป็นต้น การจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานมีหลายวิธี เช่น Management by Objectives (MBO), Balanced Scorecard (BSC), KPI และที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันคือ Objective & Key Results (OKR) เป็นต้น องค์กรสามารถนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านอื่น ๆ อีก เช่น การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรมและพัฒนา เป็นต้น

วิทยากร : คุณอิศรา ดิสรเตติวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการบริหาร (Managing Director)บริษัท ที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป จำกัด

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารงานบุคคล หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักทรัพยากรมนุษย์ และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาอบรม : 40.32 นาที

Current Status
Not Enrolled
Price
฿1,200.00

คอร์ส Content

Expand All
SECTION 1:
SECTION 2:
SECTION 3:
SECTION 4:
SECTION 5:
แบบประเมินความพึงพอใจ

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email