ผู้สอน


ชื่อ-นามสกุล
คุณอิศรา ดิสรเตติวัฒน์
ตำแหน่ง
กรรมการบริหาร (Managing Director)บริษัท ที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป จำกัด
ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

- ที่ปรึกษาโครงการทรัพยากรมนุษ์ (Human Capital)
- อาจารย์พิเศษ ภาคปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- รางวัลนักวิจัยดีเด่น จากสภาวิจัยแห่งชาติ
- ประกาศนียบัตร Global Remuneration Professional จาก WorldatWork Society of Certified Professional, USA.
- ประกาศนียบัตร Certified Compensation Professional จาก WorldatWork Society of Certified Professional, USA.
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยQ&A

Job Evaluation

คำอธิบาย :

การประเมินค่างาน เป็นเทคนิคหรือวิธีการที่ใช้ประเมินตำแหน่งงาน (ไม่ใช่ประเมินผู้ดำรงตำแหน่ง)
เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งงานนั้น ๆ อย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรม โดยการเปรียบเทียบความสำคัญในด้านต่าง ๆ เช่น ความยาก คุณภาพของงาน ความรับผิดชอบ เป็นต้น เพื่อประโยชน์สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นระบบ เหมาะสม และเป็นธรรม ตามหลักการ “งานเท่ากัน จ่ายให้เท่ากัน (Equal Pay for work of Equal Value)”

วิทยากร : คุณอิศรา ดิสรเตติวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการบริหาร (Managing Director)บริษัท ที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป จำกัด

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารงานบุคคล หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักทรัพยากรมนุษย์ และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาอบรม : 35.44 นาที

Current Status
Not Enrolled
Price
฿1,200.00

คอร์ส Content

Expand All
SECTION 1:
SECTION 2:
SECTION 3:
SECTION 4:
SECTION 5:
แบบประเมินความพึงพอใจ

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email