ผู้สอน

Q&A

Ethics Virtue to Sustainable Success

รหัสวิชา : TUWIZ09
ชื่อวิชา : จริยธรรมในการทำงาน สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน (Ethics Virtue to Sustainable Success)

หลักการและเหตุผล :

      การทำงานด้วยใจที่มีหลักธรรม กลายเป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จอันยั่งยืนของธุรกิจอย่างน่าประหลาดใจ การมีจริยธรรมที่ดีจะทำให้พนักงาน เข้าใจเรื่องความใส่ใจและรับผิดชอบต่อลูกค้า ต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และต่อบริษัท ซึ่งการปลูกฝังเรื่องจริยธรรมและหลักธรรมสำหรับพนักงานนั้น จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่พาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จอันยั่งยืนของธุรกิจ

2. มีความตระหนักและความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการสร้างคุณธรรมจริยธรรม

3. สามารถนำคุณธรรมจริยธรรมมาเป็นพื้นฐานในการทำงาน เพื่อนำพาองค์กรและตนเองไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้บริหาร หัวหน้างาน บุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน  และผู้สนใจทั่วไป

Current Status
Not Enrolled
Price
฿1,490.00

คอร์ส Content

Expand All
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบประเมินความพึงพอใจ

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email