ผู้สอน

Q&A

Business Plan

รหัสวิชา : TUWIZ08
ชื่อวิชา : ศาสตร์การวางแผนเชิงกลยุทธ์ สร้างธุรกิจให้ติดปีก (Business Plan)

หลักการและเหตุผล :

      โลกธุรกิจในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันสูงมากทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ ผู้ที่อยู่รอดคือผู้ที่ต้องมีทักษะการบริหารเชิงกลยุทธ์เหนือคู่แข่งขัน มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล คาดการณ์ถูกต้อง รวมทั้งต้องมีทักษะการบริหารธุรกิจให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้ รู้ลึก รู้รอบ รู้จริง รู้จักใช้เครื่องมือธุรกิจสมัยใหม่อย่างฉลาด และไวต่อการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงในทุกรูปแบบ ผู้บริการทุกระดับในองค์กรจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธี “เขียนแผนธุรกิจ” เพื่อสร้างเสริมทักษะดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งใช้แผนธุรกิจนี้ เป็นเครื่องมือทางลัดช่วยในการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพได้ประสิทธิผล รวมทั้งมีแผนบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั้งในและต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความสำคัญของแผนธุรกิจ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงองค์ประกอบหลักของแผนธุรกิจ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการเขียนแผนธุรกิจที่ดี

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการนำเสนอแผนธุรกิจ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป

Current Status
Not Enrolled
Price
฿1,490.00

คอร์ส Content

Expand All
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบประเมินความพึงพอใจ

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email