ผู้สอน

Q&A

Accounting for Non – Accountant 1

รหัสวิชา : TUWIZ06
ชื่อวิชา : บัญชีง่าย ๆ สำหรับผู้บริหาร 1 (Accounting for Non – Accountant 1)

หลักการ และเหตุผล :

      ในการวางแผนธุรกิจ หรือการดำเนินธุรกิจ จำเป็นต้องอาศัยข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชี ดังนั้น การพัฒนาองค์ความรู้ และการนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้อย่างถูกต้อง จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงาน เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตและแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      หลักสูตร บัญชีง่าย ๆ สำหรับผู้บริหาร 1 จะช่วยให้ผู้ฝึกอบรมเข้าใจและเตรียมพร้อมรับกับสภาวการณ์การแข่งขัน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลด้านบัญชีมาประกอบการกำหนดกลุยทธ์และปฏิบัติงานได้อย่างถูกทิศทาง สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญต่อข้อมูลบัญชีการเงิน

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจองค์ประกอบต่างๆ ของงบการเงิน

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจงบการเงิน และการอ่านงบการเงินเบื้องต้น

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการบริหารลูกหนี้เบื้องต้น

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการบริหารต้นทุนเบื้องต้น

6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจภาพรวมทั้งหมดของการใช้ข้อมูลทางบัญชี

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน ผู้ที่ทำหน้าที่จัดการด้านการจัดทำบัญชี และผู้สนใจทั่วไป

Current Status
Not Enrolled
Price
฿1,490.00

คอร์ส Content

Expand All
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบประเมินความพึงพอใจ

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email