ผู้สอน

Q&A

Effective Meeting Management

รหัสวิชา : TUWIZ04
ชื่อวิชา : เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิผล (Effective Meeting Management)

หลักการและเหตุผล :
ในการทำงาน เราคงเคยประสบกับปัญหาการประชุมไม่มากก็น้อย เช่น ผู้เข้าร่วมประชุมบางคนมาช้า หรือ ช้าทั้งหมดเลย บางคนไม่ค่อยพูดเสนอความคิดเห็น ไม่รู้ว่าแต่ละคนทำอะไร มีปัญหาอะไร บางคนไม่สนใจคนอื่นเลย บางคนคุยกับคนอื่นๆ ตลอดเวลา บางคนก็พูดแต่เรื่องที่ไร้สาระ การประชุมใช้เวลานาน แถมยังหาข้อสรุปไม่ได้ เป็นต้น แม้การประชุมจะน่าเบื่อเพียงใดก็ตาม แต่การประชุมก็ยังคงเป็นเครื่องมือที่สำคัญ เพราะการทำงานจะประสบผลสำเร็จได้ต้องอาศัยเครื่องมือการประชุมในการระดมสมอง แก้ปัญหาในงานร่วมกัน แต่การประชุมที่ขาดประสิทธิผล ทำให้เสียทั้งเงิน และเสียทั้งเวลา ดังนั้น หลักสูตร Effective Meeting Management หรือ เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิผล จึงถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้สาเหตุปัญหาและแนวทางแก้ไขในที่ประชุม รวมถึงเทคนิคในการจัดการสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สามารถนำไปปรับปรุงการประชุมให้บรรลุผลวัตถุประสงค์ และใช้เป็นเครื่องมือหนทางในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ และเทคนิคการบริหารการประชุม
  2. เพื่อสามารถวิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางแก้ไขปัญหาในที่ประชุม
  3. เพื่อเข้าใจและสามารถจัดการพฤติกรรมต่าง ๆ ในที่ประชุม
  4. เพื่อให้เกิดทักษะการสรุปข้อมูล และประเด็นสำคัญจากการประชุม

หลักสูตรนี้เหมะสำหรับ : บุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน  และผู้สนใจทั่วไป

Current Status
Not Enrolled
Price
฿1,490.00

คอร์ส Content

Expand All
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบประเมินความพึงพอใจ

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email