ผู้สอน

Q&A

Principles of Risk 101

รหัสวิชา : TUWIZ03
ชื่อวิชา : พื้นฐานกลยุทธ์ความเสี่ยงสำหรับองค์กรสมัยใหม่ 101 (Principles of Risk 101)

      ศึกษาคำนิยามของความเสี่ยง ประเภทของความเสี่ยง แนวทางการระบุความเสี่ยงในงานที่ตนเองรับผิดชอบ ตลอดจนเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการทำงานของตนเอง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ประเภทของความเสี่ยง และปัจจัยสาเหตุของความเสี่ยงแต่ลละประเภททั้งภายในและภายนอกได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม พร้อมนำเสนอข้อค้นพบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

วัตถุประสงค์

  • สามารถระบุความเสี่ยงของงาน และตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร

พฤติกรรมเป้าหมายการเรียนรู้

  1. มีความรับผิดชอบในงาน สามารถส่งงานได้ตามหน้าที่และกำหนดเวลา
  2. ระบุสาเหตุของปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้
  3. จำแนกความแตกต่างระหว่างความไม่แน่นอน (uncertainty) และความเสี่ยง (risk) ในการทำงานได้
  4. ระบุถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการทำงานที่รับผิดชอบได้
  5. ประเมินความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความไม่แน่นอนต่าง ๆ ได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

  1. ผู้บริหาร ผู้จัดการ ในสายงานต่าง ๆ ขององค์กร
  2. บุคลากรที่มีเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและงานควบคุมภายในขององค์กร
  3. ผู้สนใจทั่วไป
Current Status
Not Enrolled
Price
฿1,490.00

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email