ผู้สอน


ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อัครา เมธาสุข
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

- ประสาทวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (Neuroscience for learning)
- ประสาทศึกษาศาสตร์ (Neuroeducation)
- ประสาทวิทยาศาสตร์การศึกษา (Educational Neuroscience)
- การเรียนรู้และจดจำ (Learning and Memory)
- การพัฒนาตนเอง ชีวิต และ การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning)
- การตายและการจบชีวิต (Death and End-of-life)
- รสนิยมทางเพศที่อยู่นอกกรอบสังคม (Kink and Fetish)
- การสอดประสานระหว่างสมองและเครื่องจักร (Brain-Machine Interface)
ชื่อ-นามสกุล
อาจารย์ ดร.นรุตม์ ศุภวรรธนะกุล
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

- ความหลากหลายทางเพศ (Sexual and Gender Diversity)
- เพศวิถีศึกษา (Sexuality Education)
- อัตลักษณ์ ความหลากหลาย และ การเรียนรู้ (Identity, Diversity and Learning )
- รัฐศาสตร์กับการปฏิรูปการศึกษา (Politics and Educational Reform)
- โลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรมและการศึกษา (Cultural Globalization and Education)Q&A

Death & Farewell (Death 2)
ความตายกับการลาจาก: ห้วงสุดท้ายของลมหายใจ

คำอธิบาย :

มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเมื่อเราตาย ?

มีแนวทางใดหรือไม่ที่จะช่วยดูแลตนเองและคนรอบข้างในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต ?

คอร์สนี้จะชวนให้ได้สัมผัสมุมมองต่าง ๆ เกี่ยวกับความตาย ด้วยองค์ความรู้ด้านจิตวิทยา สมอง และมุมมองสังคมเชิงวิพากษ์ ร่วมสำรวจมุมมองเกี่ยวกับ “ผี” และสิ่งเร้นลับ มุมมองเกี่ยวกับโลกหลังความตาย พิธีกรรมเกี่ยวกับการตาย สิทธิในการเลือกที่จะตาย การเตรียมตัวรับมือกับความตาย “การตายดี” และร่วมพิจารณาสิ่งสำคัญในชีวิตเพื่อการมองเห็นคุณค่าและสามารถจัดการกับชีวิตอีกครั้ง

หมายเหตุ: คอร์สนี้ใช้วิธีการเรียนรู้ผ่านการฟังเสียงผู้สอน โดยมีภาพ อะนิเมชัน และกิจกรรมให้ทำประกอบการฟัง

วิทยากร :

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครา เมธาสุข (อ.นอร์ท) ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2. อาจารย์ ดร.นรุตม์ ศุภวรรธนะกุล (อ.นอตติ) ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :  นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป และผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง

ระยะเวลาอบรม : 5 ชั่วโมง 16 นาที (316.12 นาที)

เอกสารประกอบการอบรม : สมุดบันทึกกิจกรรม Classworks Death 2

Current Status
Not Enrolled
Price
฿899.00

คอร์ส Content

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email