ผู้สอน


ชื่อ-นามสกุล
คุณอิศรา ดิสรเตติวัฒน์
ตำแหน่ง
กรรมการบริหาร (Managing Director)บริษัท ที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป จำกัด
ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

- ที่ปรึกษาโครงการทรัพยากรมนุษ์ (Human Capital)
- อาจารย์พิเศษ ภาคปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- รางวัลนักวิจัยดีเด่น จากสภาวิจัยแห่งชาติ
- ประกาศนียบัตร Global Remuneration Professional จาก WorldatWork Society of Certified Professional, USA.
- ประกาศนียบัตร Certified Compensation Professional จาก WorldatWork Society of Certified Professional, USA.
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยQ&A

Competency Development

คำอธิบาย :

การพัฒนาสมรรถนะ หมายถึง การพัฒนาคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ / ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทำให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานอื่น ๆ ในองค์กร แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) สมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency) และสมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency) แต่ละสมรรถนะจะมีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วนคือ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม (Attribute) องค์ประกอบเหล่านี้จะแยกระดับความเชี่ยวชาญ (Proficiency Level) ออกเป็นระดับต่าง ๆ เริ่มจากระดับต่ำสุด (Beginner) ขึ้นไปจนถึงระดับสูงสุด (Expert) ความแตกต่างของระดับความเชี่ยวชาญนี้จะใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการวัดศักยภาพในการเลื่อนตำแหน่ง (Potential for Promotion) และจัดทำเส้นความก้าวหน้าตามสายอาชีพ (Career Path Development) สมรรถนะทั้ง 3 ด้านคือ สมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านการบริหาร และสมรรถนะตามสายงาน (Core, Managerial & Functional Competencies) จะจัดทำในรูปพจนานุกรม (Competency Dictionary) เพื่อใช้อ้างอิงเป็นมาตรฐานเดียวกันระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน เมื่อมีการประเมินสมรรถะของบุคลากร ซึ่งสามารถทำได้หลายแบบ เช่น แบบ 90 องศา (ผู้บังคับบัญชาประเมินคนเดียว) หรือแบบ 360 องศา (ผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินร่วมกัน) เป็นต้น จะทำให้ทราบความแตกต่างระหว่างระดับความเชี่ยวชาญของสมรรถนะที่คาดหวัง เปรียบเทียบกับผลการประเมินจริง และสามารถนำผลไปจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อยกระดับให้เป็นไปตามที่คาดหวังต่อไป

วิทยากร : คุณอิศรา ดิสรเตติวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการบริหาร (Managing Director)บริษัท ที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป จำกัด

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารงานบุคคล หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักทรัพยากรมนุษย์ และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาอบรม : 34.02 นาที

Current Status
Not Enrolled
Price
฿1,200.00

คอร์ส Content

Expand All
SECTION 1:
SECTION 2:
SECTION 3:
SECTION 4:
SECTION 5:
แบบประเมินความพึงพอใจ

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email