ผู้สอน


ชื่อ-นามสกุล
คุณอิศรา ดิสรเตติวัฒน์
ตำแหน่ง
กรรมการบริหาร (Managing Director)บริษัท ที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป จำกัด
ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

- ที่ปรึกษาโครงการทรัพยากรมนุษ์ (Human Capital)
- อาจารย์พิเศษ ภาคปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- รางวัลนักวิจัยดีเด่น จากสภาวิจัยแห่งชาติ
- ประกาศนียบัตร Global Remuneration Professional จาก WorldatWork Society of Certified Professional, USA.
- ประกาศนียบัตร Certified Compensation Professional จาก WorldatWork Society of Certified Professional, USA.
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยQ&A

Career Path Planning

คำอธิบาย :

แผนความก้าวหน้าตามทางสายอาชีพ เป็นการที่องค์กรจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จะไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นตามลำดับ ไปจนถึงตำแหน่งสำคัญหรือตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งเป้าหมายขององค์กร โดยมีการกำหนดและแสดงให้เห็นถึงเส้นทางการสั่งสมความรู้ ประสบการณ์และผลงาน ในแต่ละตำแหน่งที่ครองมาก่อนการเลื่อนขึ้นไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ไปจนถึงตำแหน่งเป้าหมาย อาจจะเป็นตำแหน่งในระนาบเดียวกัน เพื่อให้บุคลากรได้มองเห็นโอกาสก้าวหน้าตามสายอาชีพเมื่อเข้ามาร่วมงานในองค์กร ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานและสร้างความพร้อมในการขับเคลื่อนแผนธุรกิจในอนาคต โดยองค์กรและผู้บังคับบัญชาจัดเตรียมเส้นทางที่จะสั่งสมความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และผลงานไว้สำหรับบุคลากร

วิทยากร : คุณอิศรา ดิสรเตติวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการบริหาร (Managing Director)บริษัท ที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป จำกัด

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารงานบุคคล หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักทรัพยากรมนุษย์ และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาอบรม : 33.63 นาที

Current Status
Not Enrolled
Price
฿1,200.00

คอร์ส Content

Expand All
SECTION 1:
SECTION 2:
SECTION 3:
SECTION 4:
SECTION 5:
แบบประเมินความพึงพอใจ

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email