ผู้สอน


ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อัครา เมธาสุข
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

- ประสาทวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (Neuroscience for learning)
- ประสาทศึกษาศาสตร์ (Neuroeducation)
- ประสาทวิทยาศาสตร์การศึกษา (Educational Neuroscience)
- การเรียนรู้และจดจำ (Learning and Memory)
- การพัฒนาตนเอง ชีวิต และ การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning)
- การตายและการจบชีวิต (Death and End-of-life)
- รสนิยมทางเพศที่อยู่นอกกรอบสังคม (Kink and Fetish)
- การสอดประสานระหว่างสมองและเครื่องจักร (Brain-Machine Interface)
ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นฤพจน์ พุธวัฒนะ
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

- การศึกษาชีววิทยาเชิงประยุกต์ (applied biology education )
- นวัตกรรมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ (innovation of science learning)
- การศึกษาวิทยาศาสตร์ในเชิงบูรณาการ (integrative science education )
- การเรียนรู้และการศึกษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการอย่างยั่งยืน (environmental learning and education for sustainability )
- การเกษตรเชิงประยุกต์เพื่อการจัดการทรัพยากรพืชและดินในพื้นที่ปนเปื้อนด้วยมลภาวะ (applied agriculture for plant and soil resource in polluted regions)
ชื่อ-นามสกุล
อาจารย์สกล โสภิตอาชาศักดิ์
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

- Gender diversity/sexualities
- Sexuality education
- LGBTQ+ health
- Mental health and well-beingQ&A

Brain, Mind, and Education: The Foundation of Learning
สมอง จิต และการศึกษา: รากฐานการเรียนรู้

คำอธิบาย :

การเรียนรู้ของมนุษย์ในมุมมองของประสาทวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไร?

มีความแตกต่างหรือมีหลักการเข้าถึงความจริงที่ต่างจากจิตวิทยาอย่างไร?

คอร์สนี้จะชวนให้ได้ทำความรู้จักกับแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับสมอง จิต และการศึกษา ผ่านการปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงความรู้ของศาสตร์ด้านจิตวิทยาและประสาทวิทยาศาสตร์ ทำความเข้าใจบทบาทของการศึกษา และการหลอมรวมการทำงานร่วมกันระหว่างประสาทวิทยาศาสตร์ จิตวิทยา และการจัดการเรียนรู้ รวมไปถึงแนวทางในการใช้งานประสาทวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาในการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ และความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อนักการเรียนรู้และนักการศึกษาสามารถใช้งานความรู้ด้านสมองและจิตวิทยาร่วมกัน

หมายเหตุ: คอร์สนี้ใช้วิธีการเรียนรู้ผ่านการฟังเสียงผู้สอน โดยมีภาพประกอบการฟัง

วิทยากร :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อัครา เมธาสุข อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นฤพจน์ พุธวัฒนะ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์สกล โสภิตอาชาศักดิ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :  นักศึกษา ครู อาจารย์ นักจัดกระบวนการ นักการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาอบรม : 3 ชั่วโมง 13 นาที (193.36 นาที)

เอกสารประกอบการอบรม : สมุดบันทึกกิจกรรม Classworks Brain, Mind and Education

Current Status
Not Enrolled
Price
฿899.00

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email